fbpx

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เราสนับสนุนทุกคน ที่สนใจขับเคลื่อนนวัตกรรม และ พร้อมรับฟังความคิดใหม่ๆ

มาช่วยกันเปลี่ยนความคิด เรื่องผ้าอนามัยใช้แล้วทิ้ง และเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือมนุษยชาติไปกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

pynpy Favicon1

Junior Marketer (Contract, Hybrid)

Your mission

At Pynpy, we're not just a company; we're a movement. We're on a mission to redefine how people experience period and other types of leakages.

Our team is dynamic, diverse, and driven, united by our passion for creativity and impact. If you're ready to immerse yourself in a vibrant, collaborative environment where your ideas are valued and your growth is a top priority, then we want you on board.

Position summary

As a Junior Marketer at Pynpy, you'll play a pivotal role in shaping our brand's narrative and expanding our reach. Your responsibilities will include:

 • Content Management: Overseeing internal content creation and editorial processes to ensure quality and consistency.
 • Social Media Mastery: Managing our presence across various platforms, including Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube, with creativity and strategic finesse.
 • Collaboration with Creatives: Partnering with our talented graphics team and CPO to bring visual stories to life that captivate our audience.
 • Basic Web Operations: Crafting compelling landing pages and ensuring our website is always up-to-date, providing an optimal user experience.
 • Campaign Coordination: Planning and executing engaging online and offline campaigns that resonate with our target audience.
 • Email Marketing: Managing email campaigns effectively to nurture leads and engage our subscribers.
 • Copywriting Expertise: Crafting persuasive and authentic copy that communicates our brand message effectively.
 • Influencer and Media Collaboration: Building and nurturing relationships with influencers and media outlets to amplify our brand's reach.
 • Outreach Management: Developing and leading an outreach team, overseeing the outreach process, and ensuring our brand message reaches the right ears.
 • Support to CMO: Assisting the Chief Marketing Officer in various strategic initiatives and projects.
 • Monthly Reporting: Pushing our activities to have constant movement, growth, and learning curve.

Your Profile

We're not just looking for qualifications; we're seeking a mindset. You should possess:

 • A proactive "Get it Done" attitude, unafraid to ask questions and learn from mistakes.
 • University Degree or last year of university.
 • Proficiency in English, both written and spoken, enabling seamless communication.
 • Hunger for learning and a demonstrated ability to run campaigns independently.
 • Good marketer must be excelent copywriter with the sense for selling and tonality.
 • You like to be accountable for results and moving things forward makes you happy in working environment.
 • You are not scare to lead,manage and review work of others.
 • You have an eye for detail but still moving things fast forward.

Benefits

 • A remote/hybrid work environment, allowing you to balance office and remote work seamlessly.
 • Salary based on your experience
 • A unique opportunity to gain experience from the vibrant startup culture of Germany applied in the diverse and exciting landscape of Thailand.
 • Direct collaboration with our visionary founder, providing valuable insights and mentorship.

If you're ready to embark on a journey where your creativity meets purpose, where your growth is nurtured, and where your ideas are the catalyst for change, we invite you to apply.

ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch. Now we have thousands of happy customers.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Administrative Accounting Associate - พนักงานบัญชีและธุรการ (Contract,Hybrid)

Your mission

Join us as an Administrative Accounting Associate, where your diverse responsibilities will include document management, financial tasks, administrative operations, and customer interaction. Your attention to detail and collaborative spirit will be crucial to our company's success across these key areas.

Position summary

 • Document and Financial Management: Issue tax-related documents such as Tax Invoices, WHT forms, and delivery orders, while also registering E-tax invoices to actively explore cost-saving opportunities.
 • Administrative Operations: Coordinate administrative logistics, collaborate effectively with accounting partners, manage barcode creation for efficient inventory tracking, and coordinate order management across platforms like Line, and social media.
 • Customer Interaction: Communicate directly with customers, addressing needs like complaints and reviews, sending targeted emails, and participating in recruiting and onboarding new team members to ensure smooth integration.
 • Research and apply for industry requirements to enhance company recognition, collaborate with partners, schedule meetings, manage communication, and assist in Social Media Management by crafting and posting engaging content across platforms.
 • Offline Operations Management: Oversee timely restocking of merchandise in offline shops, coordinate new branch setups with suppliers, and manage refund processes in conjunction with the product team for seamless execution.

Your profile

 • Bachelor's degree in Accounting, Business Administration, or related field (for accounting tasks).
 • Strong organizational skills with the ability to manage diverse tasks.
 • Proficiency in accounting software such as Flow Account, and Google Sheet.
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Excellent communication skills for partner collaboration and customer interactions.
 • Familiarity with social media platforms and content creation (for social media tasks).
 • Strong problem-solving skills and ability to work independently.
 • Proactive attitude in seeking process improvements and cost-saving opportunities.

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space
 • Compensation based on prior experience
 • Fully remote or Hybrid position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Legal officer - พนักงานกฎหมาย (freelance)

Your mission

We are seeking a highly skilled Legal Officer to join our team. The Legal Officer will be responsible for providing legal advice and support to the organization, including managing legal risks, reviewing and drafting contracts, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements. 

Position summary

 • Provide legal advice and guidance on issues related to e-commerce, contracts, privacy laws, data protection, and intellectual property rights
 • Draft and review website terms of use, privacy policies, and other online agreements
 • Monitor compliance with applicable laws and regulations related to online business activities
 • Develop and implement brand protection strategies, including enforcement of trademarks and copyrights
 • Provide legal support for payment processing 

Your profile

 • A degree in Law, Juris Doctor, or related field from an accredited institution
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) 
 • Extremely detail-oriented and organized
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Strong knowledge of corporate law, contract law, and regulatory compliance
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Ability to work independently

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space
 • Compensation based on prior experience
 • Fully remote position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Copywriter with editorial and proof-reading skills (Freelance)

Your mission

You´ll craft the copy and the brand image of Pynpy. You know what is tone of voice and how to communicate with our audiences by words. We are seeking a talented individual who loves writing, is organized, and wants to spread the word about our mission. You will be the responsible person for our copy, grammar, content pipeline, and that we are driving the company towards tons of well-crafted content.

Position summary

 • You´ll be writing important articles - How-to articles, Guides for our customers, Podcasts briefs, etc. so you need a complete understanding of product and market

 • You´ll be rechecking the articles of our junior copywriters, give them feedback, and publishing their stuff

 • You´ll discuss the social media plan with graphics and cooperate about know topics and the overall tonality of our brand

 • You´ll be the responsible person for content production on our blog, important pages, overall content calendar, and social media communication

Your profile

 • Pursuing a Bachelor degree in Marketing, Communication, or Business (or any related suitable)

 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus the working experience in any project management tool (Trello, Asana)

 • Extremely detail-oriented and organized

 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed

 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive

 • Knowledge of your specialization

 • Fluent English

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space.

 • Compensation based on prior experience. 

 • Fully remote position

 • Team events, off-sites, and retreats

 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Graphic and Motion/Video Designer ( Freelance )

Your mission

You love to communicate clearly our vision and together with the copywriter, you will design and create posts, VDO, and artworks of Pynpy' across Facebook, Instagram, Twitter and other social media. You´ll make our followers interested in our product by visual artworks from your design skill. This position needs a big chunk of empathy for human needs and good skills in graphic design and VDO tools such as Adobe illustrator, Photoshop, Premiere Pro, ability to edit videos, and good taste of humor of course. Our friends are similar humans like you so don´t be overly serious. 

Position summary

 • You will prepare all graphics for our posts together with the social media manager (IG, FB, Twitter)
 • You will be responsible for overview of design and visual brand identity
 • Graphic/Videos for promotion, branded images, short videos for ads and stories - you all know how to make it
 • You need to be self-organized to be sure we follow our schedule and deliver design regularly
 • You will conduct a testing of our graphics and VDOs across various social channels
 • You will create visual texts and image concepts to communicate our ideas that inspire, inform, or captivate consumers

Your profile

 • Pursuing a Bachelor degree in Design, Communication, Graphic, Motion or any related suitable
 • Strong time and project management skills (meeting deadlines, able to prioritize tasks) plus the working experience in any project management tool (Trello, Asana)
 • Have a keen eye for aesthetics and details
 • Extremely detail-oriented and organized
 • Self-discipline and don´t need to be micro-managed
 • Excellent communication skills, enthusiastic, and proactive
 • Knowledge of your specialization
 • Fluent English

Why us?

You'll join a diverse and talented team, with plenty of opportunities for personal growth, impact, and learning.

 • Boost your personal development and gain new skills in an exhilarating space.
 • Compensation based on prior experience. 
 • Fully remote position
 • Team events, off-sites, and retreats
 • English speaking environment


ABOUT US

At Pynpy we believe in an open-minded society and redefining the way how people think about the period. We supporting everyone who wants to take a step forward and rechange the traditional thinking about disposable menstrual aids in Thai society and at the end in the rest of Asia.

To get there we´ve brought together a collective of optimists, doers, eco-minded beings to tackle challenges along this amazing ride. We´ve started developing the product in 2018 and the first 300 pieces sold out immediately after the first launch.

We strive for developing super comfortable products by innovative thinking and action by doing. We believe those are the best ways to create value for our customers and employees. Our team is made up of talented individuals who are highly motivated to grow our company and themselves – and have fun in the process.

Join us and help shape an amazing company.

Fully remote WFH

Positive and International environment

Flat hierarchy

ถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้ทีมของเรามีใครบ้าง เลื่อนไปดูด้านล่างได้เลย!

รู้จักทีม Pynpy’

พวกเรายินดีต้อนรับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เสมอ แล้วไว้เจอกัน

karn pynpy

Karn

นักออกแบบสายรักษ์โลก ผู้ที่บินไปมายุโรปถี่กว่าแอร์ เธอใช้ International Mindset ของเธอ พัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด และหลังจากที่เธอร่วมสร้าง Pynpy' กว่าสองปี เธอก็ไม่เคยกลับไปใช้ผ้าอนามัยอีกเลย

tomas pynpy

Tomas

co-founder หน้าฝรั่ง แต่หัวใจไทยแท้ ผู้หลงรักวัฒนธรรมไทยเป็นชีวิตจิตใจ และเขายังเชื่ออีกว่า ชาติที่แล้ว เขาเกิดเป็นคนเอเชีย ส่วนเรื่องกินเผ็ดน่ะหรอ สู้ไม่ถอย กะเพราไข่ดาว ใส่พริกปกติ คือเมนูคู่ใจ

Kartoon

นักเขียนสายชิวที่ตามติดทุกกระแสคอนเทนต์มาพัฒนางานเขียนของเธอให้ไม่ตกเทรนด์ เธอชอบออกไปผจญภัย ลองสิ่งใหม่ๆ และเพิ่มสกิลแปลกๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ เพราะแพชชั่นของเธอคือการทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองไม่หยุดนิ่ง

Preaw

สาวบัญชีสายมูเตลูที่ชอบการอยู่บ้าน เสื้อต้องสีมงคลเพื่อให้ทุกๆวันราบรื่นและตอนรับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆ ชอบอ่านเรื่องราวในอดีต เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ดีและผิดพลาดในเรื่องราวนั้นๆ ทัศนคติของฉันคือทุกช่วงชีวิตมีเรื่องราวเกิดขึ้นมามากมาย อย่ามัวแต่อยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วและจงอย่าโทษตัวเองกับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว จงก้าวต่อไปและเรียนรู้ที่จะแก้ไขมัน

Su

นักเขียน ESFJ-A มีคติประจำใจว่า "ทำงานให้ดี เหมือนแม่สามีกำลังดูอยู่" นอกจากคลั่งรักแล้ว เธอยังคลั่งไคล้ตัวอักษร วัฒนธรรม อาหาร ท่องเที่ยว และแมว!!! แต่จะไม่ให้ไลฟ์สไตล์ของเธอไปทำลายสิ่งแวดล้อมได้

Papauy

นักเขียนสายครีเอทีฟ มีความสนใจหลากหลาย ชอบติดตามกระแสคอนเทนต์ทุกมิติ เพื่อนำมาพัฒนางานของตนเอง ชอบฟังเพลง และวาดรูปเสมอเมื่อมีเวลาว่าง

tor pynpy

Tor

อดีตผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่ ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้หลังเกษียณ เขารักและมีความสุขกับการเปิดใจ สนับสนุนไอเดียใหม่ๆ จึงอาสาดูแลระบบการส่งสินค้า เพื่อให้ถึงมือเพื่อนๆ ได้อย่างตรงเวลาที่สุด

Baitarn

นักเขียนหน้าใหม่สายครีเอทีฟ ชอบการท่องเที่ยว การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำประสบการณ์มาถ่ายทอดผ่านทางตัวอักษรให้กับทุกคนได้อ่านกัน มีความสุขที่สุดตอนคนชอบงานเขียนของตัวเอง 🙂

ja pynpy

Ja

ผู้ที่มีสายตาเป็นเลิศ มองเห็นรายละเอียดยิ๊บยับ ที่คนทั่วไป อาจมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เธอเลิฟมาก ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้ได้เป๊ะที่สุด ก่อนจะปล่อยผ่านไปถึงมือเพื่อนๆทุกคน 

guy pynpy

Guy

วิศวกรหนุ่มไฟแรง ด้วยไลฟ์สไตล์ที่มีความสบายๆ ทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนๆ งานระบบ และการจัดการนี่งานถนัด และกายยังโสดอยู่ด้วยนะจ๊ะ ใครถูกใจ สะกิดบอก Pynpy' ได้เลยนะ

แล้วคุณล่ะ?

ถ้าคุณหลงรักไอเดียใหม่ๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร และ ทันสมัย จะรอช้าอยู่ทำไม! เลือกตำแหน่งที่เหมาะกับคุณได้เลย!