fbpx

เงื่อนไขการเปลี่ยน และคืนสินค้า

Last updated: December 29, 2020

เราขอขอบคุณ ที่สนับสนุน Pynpy’ มากๆค่ะ

หากคุณไม่พอใจกับการซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอเชิญชวนคุณให้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการคืนเงินและการคืนสินค้าของเราได้เลยค่ะ

ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณซื้อกับเรา

การตีความ และคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน:

 • บริษัท (เรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง Pynpy
 • สินค้า หมายถึง รายการที่เสนอขายในบริการ
 • คำสั่งซื้อ หมายถึง คำขอของคุณให้ซื้อสินค้าจากเรา
 • บริการ หมายถึง เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ หมายถึง Pynpy เข้าถึงได้จาก https://www.pynpy.com
 • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึง หรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการเปลี่ยน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกรณี เพื่อสุขลักษณะอนามัย

เงื่อนไขการคืนสินค้า

เพื่อให้สินค้ามีสิทธิ์ในการคืนสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • สินค้า ที่ได้รับไม่เกิน 7 วันที่ผ่านมา
 • สินค้า อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม
 • สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการซัก ไม่มีคราบสกปรก ไม่ผ่านการลองมาก่อน
 • เพื่อสุขลักษณะอนามัย สินค้าใส่แล้วทุกชนิด ไม่รับคืน
 • สินค้า ต้องไม่ถูกแยกออกจากคำสั่งซื้อทั้งหมด

สินค้าดังต่อไปนี้ไม่สามารถส่งคืนได้:

 • สินค้าที่ต้องการคืน ด้วยสาเหตุการเปลี่ยนใจ
 • สินค้า ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะส่งคืน เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อวันหมดอายุสิ้นสุดลง
 • สินค้า ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว หรือผ่านการซัก ไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า
 • สินค้า ที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนเนื่องจากการป้องกันสุขภาพหรือเหตุผลด้านสุขอนามัย
 • สินค้า ที่ภายหลังการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และปะปนกับรายการอื่น อย่างแยกไม่ออก
 • สินค้า ที่ภายหลังการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และได้แยกออกจากคำสั่งซื้อทั้งหมด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าข้างต้นตามดุลยพินิจของเรา
หากคำขอการคืนสินค้าของคุณถูกปฏิเสธจากการพิจารณาของบริษัท บริษัทขอสวนสิทธิในการคืนสินค้า และคืนเงินในทุกกรณี

สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น ขออภัย สินค้าลดราคาไม่สามารถขอคืนเงินได้

หากคำขอคืนสินค้า เป็นผลสำเร็จ บริษัท จะคืนเงินตามจำนวนคำสั่งซื้อ ภายใน 15 วัน หลังวันอนุมัติผล

การคืนสินค้า

คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการคืนสินค้าให้เราทั้งหมด

1. กรอกรายละเอียดการคืนสินค้า ในแบบฟอร์มการคืนสินค้าให้ครบถ้วน
    – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่นี่

2. พิมพ์แบบฟอร์มการคืนสินค้า ใส่กระดาษขนาด A4 และใส่ลงไปในกล่องบรรจุสินค้าเดิม

3. จัดเตรียมสินค้าทั้งหมด ให้ครบถ้วน ตามจำนวนในคำสั่งซื้อ (ไม่สามารถแยกสินค้าบางส่วน ออกจากคำสั่งซื้อได้)

4. บรรจุสินค้าทั้งหมด ของคำสั่งซื้อของคุณ พร้อมใบคำขอคืนสินค้า ในกล่องเดิม ให้อยู่สภาพเหมือนตอนที่ได้รับสินค้าจากเรา

5. ส่งสินค้า มาตามที่อยู่ต่อไปนี้:

บริษัท ประสบกานต์ ดีไซน์ จำกัด ( Pynpy’ )
30 ซ.บางแวก132 บากแวก บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เราไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหาย หรือสูญหายในการจัดส่งคืน ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเลือกบริการไปรษณีย์ หรือการจัดส่งแบบมีประกันและติดตามได้ เราไม่สามารถคืนเงินได้หากไม่มีการรับสินค้าจริง หรือหลักฐานการส่งคืน

6. หลังบริษัทได้รับสิค้าคืนเข้าโกดัง บริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าตามนโยบายการคืนสินค้า ภายใน 7 วัน และแจ้งผลการตรวจสอบทางอีเมลล์ 

7. หากได้รับการอนุมัติผลการคืนสินค้า บริษัทจะทำการคืนเงินของคำสั่งซื้อนั้น ภายใน 15 วันทำการ โดยจำนวนการคืนเงิน คือราคารวมของคำสั่งซื้อ หักค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เคยเกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อนั้นทั้งหมด ( ค่าใช้จ่ายประมาณ 5% ของราคารวมของคำสั่งซื้อ ) ก่อนทำการคืนเงิน

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของเรา โปรดติดต่อเรา:

 • ทางอีเมลล์: info@pynpy.com